Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry. noudattaa tietosuoja-asioissaan ja rekisterien käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tietosuojaselosteen pääkohdat:

1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisteröidyt
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
4. Rekisteriin tallennettavat henkilö- ja muut tiedot
5. Rekisteröidyn oikeudet
6. Säännönmukaiset tietolähteet
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
8. Käsittelyn kesto
9. Henkilötietojen käsittelijät
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
11. Tietoturva
12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
13. Yhteydenotto
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1. Rekisterinpitäjä
Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry. (y-tunnus 1103272-9)

Yhteystiedot:
Rautakorventie 17, 46800 Myllykoski

puh. 040 523 5560 
sähköposti: anjalankoskenteatteri@gmail.com   

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä on luvan antaneiden teatterilaisten henkilötietoina nimi sekä sähköpostiosoite.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry:n rekisterin tarkoituksena on jakaa tietoa teatterin toiminnasta sekä teatterille tullutta sidosryhmien informaatiota rekisterissä oleville teatterilaisille. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilö- ja muut tiedot
Rekisteri pitää sisällään seuraavia henkilötietoja: koko nimi ja sähköpostiosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen anjalankoskenteatteri@gmail.com tai kirjallisesti osoitteeseen: Anjalankosken teatteri, Rautakorventie 17, 46800 Myllykoski
 

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Tarkastusoikeus on maksuton.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset, puutteelliset ja/tai vanhentuneet tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry. käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen joko tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä tai ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. 

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsiteltäessä rikotaan lakia tai voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerättävät henkilötiedot ovat pääasiassa rekisteröidyn itsensä Anjalankosken teatteri ry:lle antamia tietoja tai verkkosivuston käytöstä muodostettuja tietoja. Tietoja saadaan rekisteröidyltä mm. sähköpostitse, puhelimitse, ja muissa tilanteissa, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Mikäli rekisteriin annetaan muita kuin rekisteröityä itseään koskevia tietoja, tulee tiedonantajan vakuuttaa, että hänellä on oikeus tällaisten tietojen ilmoittamiseen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry:n ulkopuolelle. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
 

8. Käsittelyn kesto 
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry.:n valtuuttamat henkilöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tarvittaessa henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle kuten tilitoimistolle.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

11. Tietoturva
Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry. pyrkii kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja esimerkiksi luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, väärinkäytökseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä.

Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry. rajoittaa henkilötietoja käsittelevien henkilöiden piiriä niin, että tietoihin pääsevät käsiksi vain Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry:n valtuuttamat henkilöt joiden on tehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Sähköiset rekisterit ja niihin tallennetut tiedot on suojattu yksilöllisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Yhteydenotto
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä ensi sijassa sähköpostitse osoitteeseen anjalankoskenteatteri@gmail.comtai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry.
Rautakorventie 17, 46800 Myllykoski
puh. 040 523 5560 
sähköposti: anjalankoskenteatteri@gmail.com

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry. kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry. suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.